RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kijevo

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima u Općini Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo br. 8/17.), članak 2. briše se, i točka VI. Porez na nekretnine i članak 21., brišu se.

      Dosadašnja točka VII. postaje točka VI.

      Dosadašnji članci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22, 23., 24., 25., 26., 27., 28., postaju članci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26, 27.

      Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)