Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ivanca

U Odluci o porezima Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/17., 77/17., 18/20.), u Glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, članak 9.a briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 10. lipnja 2020. godine.

Povratak na nove propise