RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac

Narodne novine br.88/2018. od 03.10.2018.

 

     Odlukom o lokalnim porezima (nastavno: Odluka) utvrđuju se:

– vrsta lokalnih poreza Općine Dežanovac,

– visina stope prireza porezu na dohodak,

– visina stope poreza na potrošnju,

– visina poreza na kuće za odmor izrađena u kn/m2,

– visina i način obračuna poreza na korištenje javnih površina.

    Općini Dežanovac pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Dežanovac (Službeni glasnik Grada Daruvara br. 5/02.).

     Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)