RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

Narodne novine br.130/2017. od 27.12.2017.

 

       Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Hrašćina.

      Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ br. 8/02.).

       Ova Odluka stupa na snagu 22. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)