RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak

Narodne novine br.68/2017. od 13.07.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Krnjak, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

Općini Krnjak pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima klasa: 410-01/01-01/10, urbroj: 2133-10-01/1 od 5. 12. 2001. godine i Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima klasa: 410-01/07-01/10, urbroj: 2133-10-01-1 od 6. 8. 2007. godine.

      Ova Odluka stupa na snagu 8. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)