RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja

Narodne novine br.74/2017. od 28.07.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Lasinja, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općinski porezi Općine Lasinja su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Glasnik Općine Lasinja br. 3/14.).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)