Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije

Udruga iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije s ciljem borbe protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19. U upitu navode da će udruzi zaštitnu opremu koju će donirati zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj prodati porezni obveznik iz Republike Hrvatske. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li isporuka predmetne zaštitne opreme koju hrvatski porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obavi predmetnoj udruzi oslobođena plaćanja PDV-a.
Sukladno odredbama čl. 4. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/1.8 i 121/19., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Donacija novčanih sredstava bez protučinidbe koje fizičke i pravne osobe izravno doniraju na žiro račun na koji se novčana pomoć prikuplja ne podliježu plaćanju PDV-a u smislu odredbi Zakona o PDV-u. Ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a donira dobra ili usluge, načelno je obvezan na takvu donaciju obračunati PDV. 
Odredbama čl. 107.a st. 5. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20., u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti mogu na drugačiji način propisati rokovi, plaćanje PDV-a pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe nego što je propisano OPZ-om ili posebnim poreznim propisima.
Pandemija bolesti COVID-19 predstavlja posebnu okolnost iz čl. 107.a OPZ-a te je s tim u vezi čl. 71.t Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19., 35/20. i 43/20., u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi OPZ-a) propisano da su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu, oslobođeni plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu čl. 107.a OPZ-a. Navedeno oslobođenje primjenjuje se počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu čl. 107.a OPZ-a.
Navedeno znači da su isporuke dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 koje obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a bez naknade ili protučinidbe, oslobođene plaćanja PDV-a. Oslobođenje se primjenjuje za takve isporuke obavljene u ožujku 2020. čija obveza dospijeva do 30. travnja 2020. te isporuke obavljene do 20. lipnja 2020. Porezni obveznici koji doniraju dobra i usluge potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.
Slijedom navedenog, obzirom da u konkretnom slučaju tuzemni porezni obveznik obavlja isporuku predmetne zaštitne opreme uz naknadu ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a propisano odredbama čl. 71.t Pravilnika o provedbi OPZ-a, te je obvezan pri isporuci zaštitne opreme udruzi u računu obračunati i iskazati PDV.

Povratak na mišljenja