Oporezivanje otpremnina – porezno motrište i pravo na isplatu

Primili smo Vaš upit koji se odnosi na pravilnu primjenu poreznih propisa, a vezano uz obračun neoporezivog iznosa otpremnine koju isplaćuje poslodavac. U nastavku odgovaramo:

Člankom 10. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa

Prema članku 13. stavku 2. točki 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10.), oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se. prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim postom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.

Člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se isplate iz članka 13. Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava.

Dakle, u skladu s navedenim odredbama, otpremnina isplaćena radniku zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu (Nar. nov., br. 149/09. i 61/11.), smatra se neoporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visino 8.000.00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Međutim, otpremnina isplaćena iznad propisanog iznosa za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, smatra se oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tom se slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje na način propisan člankom 45. Zakona o porezu na dohodak.

Navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak nisu propisana prava radnika na isplatu otpremnine, niti mogući ukupan iznos za njihovu isplatu, jer se ta prava utvrđuju propisima radnog prava, kolektivnim ugovorima, kao i ostalim aktima poslodavca.

Povratak na mišljenja