PDV pri prodaji vozila u posebnom postupku oporezivanja marže

Tvrtka L.D. d.o.o. dostavila je upit u svezi s obračunom poreza na dodanu vrijednost po novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost od 01.01.2010. godine.

U upitu navodi da u MUP-u zagreb traže da uz račun koji tvrtka izdaje za prodano vozilo, prethodno otkupljeno od fizičke osobe, i kopiju kupoprodajnog ugovora na kojoj je pečat Porezne uprave o plaćenom posebnom porezu 5%. U suprotnome, ako kupci ne prilože kopiju, policija ih upućuje ne plaćanje 5% posebnog poreza na promet na osnovu računa koji su izdali kao ovlašteni trgovci rabljeni vozilima. Radi se o vozilu što su ga po kupoprodajnom ugovoru otkupili od fizičke osobe, platili posebni porez na promet u iznosu od 5%, registrirali vozilo na L.D. d.o.o. (upisano u knjižici vozila) i kupcu izdali račun sukladno novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07. i 87/09. stupio na snagu 1. siječnja 2010. i 94/09.)

Postavljeno je pitanje da li moraju po novom zakonu o porezu na dodanu vrijednost upozoriti kupce da po računima koje izdaju od 01.01.2010. postoji obaveza plaćanja 5% poreza na promet.

Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Ako rabljeno motorno vozilo prodaje poduzetnik koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost riječ je o isporuci koja podliježe oporezivanju tim porezom. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.) koji je stupio na snagu 01.01.2010. propisan je poseban postupak oporezivanja marže s tim da preprodavatelj ne mora primijeniti taj postupak, već može primijeniti redovni postupak oporezivanja za bilo koju isporuku dobara za koju je propisan posebni postupak oporezivanja marže.

Člancima 22.a do 22.h Zakona propisano je postupanje u postupku oporezivanja marže za rabljena dobra u koja spadaju rabljena motorna vozila.

Porezna osnovica pri oporezivanju marže je razlika između nabavne i prodajne cijene umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost koji je sadržan u toj marži.

Poduzetnik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže nema pravo na odbitak pretporeza, a na računima ne smije iskazivati iznos poreza na dodanu vrijednost kako je propisano člankom 22. h Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Obvezan je voditi odvojene evidencije za postupak oporezivanja marže i za redovan postupak oporezivanja.

Pripominjemo da kod utvrđivanja načina oporezivanja prometa rabljenih (upotrebljavanih) motornih vozila posebnim porezom na promet po stopi 5% treba poći od toga tko je prodavatelj. Ako rabljeno motorno vozilo prodaje poduzetnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost radi se o isporuci pri kojoj taj poduzetnik nema pravo zaračunati porez na dodanu vrijednost, odnosno o isporuci na koju se ne plaća porez na dodanu vrijednost što je dužan naznačiti i na računu. Stoga takav promet podliježe oporezivanju prema odredbi članka 3. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01., 44/03., 95/04. i 94/09.). Navedeno proizlazi iz odredbe članka 1. stavak 3. toga Zakona kojim je propisano da se promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova oporezuje po tom Zakonu ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost.

Sukladno navedenom, ako je na računu za prodaju rabljenog motornog vozila napisano daje primijenjen posebni postupak oporezivanja marže, odnosno poziv na članak 22.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost ne smije biti iskazan na tom računu iako postoji obveza njegovog obračunavanja i plaćanja u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Posebni porez 5% u tom slučaju plaća se samo ako je razlika u cijeni – marža 0,00 kuna ili je negativna. Stoga smo mišljenja da prodavatelj kupcu treba uz račun dati izjavu da je po tom računu porez na dodanu vrijednost obračunan ili taj tekst navesti na samom računu iza poziva na članak o oporezivanju marže, jer iznos poreza na dodanu vrijednost ne smije biti iskazan na računu što je propisano člankom 22.h Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja