RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podaci za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od osiguranja

Broj: 410-01/08-01/150 od 31.03.2008.

Od društva A – Z DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, primili smo upit koji se odnosi na obračun predujma poreza na dohodak iz dohotka od osiguranja koje fizičke osobe ostvare na temelju, u prethodnim poreznim razdobljima uplaćenih i priznatih premija za dobrovoljno mirovinsko osiguranje. U upitu je navedeno da društvo postupa na propisani način i to na temelju potvrda Porezne uprave o iskorištenim poreznim olakšicama po toj osnovi za svako porezno razdoblje. Međutim, u upitu je navedeno da se javljaju problemi za posljednje porezno razdoblje za koje podaci o iskorištenim olakšicama u Poreznoj upravi još nisu obrađeni, pa društvo ne raspolaže podacima za zakonito utvrđivanje porezne osnovice te predujma poreza na dohodak. Zbog toga je zatraženo tumačenje o načinu postupanja u takvim slučajevima, pa nastavno odgovaramo.

Člankom 31. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i člankom 42. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se dohotkom od osiguranja smatraju primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica tih osiguranja ili prestanka osigurana dohotkom se smatra iznos primitka, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja.

Člankom 52. Zakona o porezu na dohodak propisano je da predujam poreza na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku i to od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja odnosno u visini isplaćene svote ako je manja od uplaćenih premija osiguranja, po stopi 15%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. toga Zakona.

Člankom 42. stavci 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da su osiguravatelji odnosno društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima obvezni tijekom razdoblja osiguranja voditi evidenciju o uplaćenim premijama osiguranja u kunama i deviznoj protuvrijednosti na dan uplate, po svakom osiguraniku posebno i po vrstama osiguranja, a po kojima su osiguranici koristili poreznu olakšicu i iznosu te olakšice. Za potrebe vođenja te evidencije, podatke o poreznim obveznicima koji su u poreznom razdoblju iskoristili izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja, podatke o visini tih izdataka po vrstama osiguranja i svakom osiguravatelju, dostavlja tim osiguravateljima odnosno društvima Porezna uprava, pisanim ili elektroničkim putem, a na temelju zaprimljenih godišnjih poreznih prijava i podataka dobivenih od poslodavaca prema stavcima 9., 10. i 12. istoga članka toga Pravilnika.

Međutim, u slučajevima kada Porezna uprava još ne raspolaže podacima o iskorištenim izdacima po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak i to u posljednjem poreznom razdoblju odnosno poreznom razdoblju koje prethodi razdoblju u kojemu je nastupila obveza za isplatu osigurane svote uz eventualnu obvezu oporezivanja, porezni obveznici i osiguravatelji trebaju postupiti na način iz Upute o izdavanju potvrda o korištenim olakšicama temeljem porezno priznatih premija osiguranja, koju je izdala Porezna uprava, Središnji ured, Klasa: 410-01/02-01/636, Ur.broj:513-07/02-2 od 10. srpnja 2002. godine.

Iz navedene upute proizlazi da porezni obveznici kao korisnici osiguranja u tim slučajevima trebaju osiguravatelju dati izjavu o korištenju izdataka temeljem police životnog osiguranja sa obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u posljednjem poreznom razdoblju, a za koje Porezna uprava do toga trenutka nije obradila raspoložive podatke (na temelju dostavljenih obrazaca IP i evidencija koje dostavljaju poslodavci odnosno na temelju podnesenih prijava poreza na dohodak). Osiguravatelji odnosno mirovinska osiguravajuća društva trebaju potom podnijeti pisani zahtjev Poreznoj upravi i zatražiti potvrdu o visini iskorištenih izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja u posljednjem poreznom razdoblju. Porezna uprava će temeljem toga zahtjeva izdati o istom potvrdu.

Međutim, Porezna uprava neće tijekom poreznog razdoblja izdavati potvrde s podacima o iskorištenim olakšicama po tim osnovama za to porezno razdoblje. U tim slučajevima potrebne podatke treba zahtijevati od poslodavaca, koji će potrebne podatke osiguravateljima dostaviti na temelju podataka iz obrazaca IP odnosno podataka o iskorištenim olakšicama do određenog trenutka toga poreznog razdoblja.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)