RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porez na promet nekretnina ne plaća se na područjima posebne državne skrbi

Četvrtak, 10.09.2009.


Na područjima posebne državne skrbi za oporezivanje nekretnina primjenjuje se čl. 21. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov. br. 86/08.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009., a ne Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov. br. 69/97., 26/00., 153/02.).

Naime, prema st. 1. čl. 21. Zakona o područjima posebne državne skrbi, iznimno porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji stječu nekretnine koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ako imaju ili prijavljuju prebivalište na tom području.

Ako se u roku od 10 godina od dana nabave ta nekretnina otuđi, ako građanin promjeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, porez na promet nekretnina plaća se naknadno. Porez na promet nekretnina plaća se i ako se utvrdi da građanin iako ima prijavljeno prebivalište stvarno ne boravi na području posebne državne skrbi.

Porez na promet na navedene nekretnine ne plaća se ako građanin otuđi nekretninu, za koju je ostvario oslobođenje u roku od 10 godina, u vlasništvo osobi nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi.

U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Zakon o porezu na promet nekretnina u čl. 11. predviđa mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina ako građanin kupuje prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješava vlastito stambeno pitanje ovisno o površini stana ili kuće prema broju članova uže obitelj. Na područjima posebne državne skrbi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosi se na cijelu nekretninu i na sve nekretnine bez obzira na površinu i namjenu nekretnine.

Ni Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov. br. ni Zakon o područjima posebne državne skrbi, a ni Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 47/95. do ne predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri prometu nekretnina koje podliježu plaćanju toga poreza. Ako se prodaje nekretnina (građevina) na području posebne državne skrbi ili na ostalim područjima Republike Hrvatske koja podliježe plaćanju PDV-a (prodavatelj je obveznik PDV-a, a građevina je izgrađena poslije 1. siječnja 2008.) na promet te nekretnine prodavatelj treba platiti PDV.

Prema tome, treba ići kupovati i živjeti na područjima posebne državne skrbi ako ušteda na porezu opravdava investiciju.

Š.G.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)