Porez na promet nekretnina – žalba

Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin o postupanju u predmetu utvrđivanja poreza na promet nekretnina, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.

Iz predmetnog upita proizlazi da je Ispostava N. M. donijela rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina na koje je porezni obveznik izjavio žalbu koju je Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak uvažila te je predmet vratila na ponovni postupak, pri čemu se predmetnom upitu ističe da je stav drugostupanjskog tijela u suprotnosti sa mišljenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, Klasa: 410-20/07-01/9, ur. broj: 513-07-21-01/07-2 od 26. veljače 2007. godine.

Iz priloženog preslika drugostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: 410-20/06-01/1144, ur. broj: 513-04/08-2 od 8. prosinca 2008. godine vidljivo je da je uvažena žalba poreznog obveznika te je poništeno prvostupanjsko rješenje Područnog ureda Varaždin, Ispostave N. M. od 11. travnja 2006. godine i predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak temeljem članka 242. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, s time da je u ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno postupiti u skladu s izloženim primjedbama i donijeti novo na Zakonu osnovano rješenje.

Sukladno propisanom člankom 242. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96, dalje: ZUP), u slučaju kada drugostupanjsko tijelu utvrdi da će nedostatke prvostupanjskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostupanjsko tijelo, drugostupanjsko tijelo će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje i vratiti predmet prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, pri čemu je drugostupanjsko tijelo dužno svojim rješenjem ukazati u kojem pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostupanjsko tijelo dužno j e u svemu postupiti po drugostupanjskom rješenju i bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka predmeta, donijeti novo rješenje.

Slijedom citirane odredbe ZUP-a, koja se primjenjuje u vezi sa člankom 4. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/089.) proizlazi da je u konkretnoj upravnoj stvari prvostupanjsko tijelo dužno u svemu postupiti u skladu s drugostupanjskim rješenjem koje je donijelo drugostupanjsko tijelo povodom žalbe poreznog obveznika u istoj upravnoj stvari te najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka predmeta donijeti novo rješenje u skladu sa primjedbama i pravnim stajalištima koje je iznijelo drugostupanjsko tijelo u drugostupanjskom rješenju u istoj upravnoj stvari.

U predmetu utvrđivanja poreza na promet nekretnina poreznog obveznika na koji se odnosi predmetni upit odlučno je postojanje drugostupanjskog rješenja o žalbi, slijedom čega je prvostupanjsko tijelo dužno donijeti novo rješenje poštujući stavove i primjedbe koje je iznijelo drugostupanjsko tijelo u drugostupanjskom rješenju donesenom povodom žalbe poreznog obveznika.

Povratak na mišljenja