Porezna olakšica za reinvestiranu dobit

Datum: 27.11.2012, Utorak
Klasa: 410-01/12-01/2897
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik T. & Co. postavio je upit u svezi  primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Obzirom da porezni obveznik planira reinvestirati dobiti ostvarenu tijekom 2012., postavljeno je pitanje koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se ostvarilo pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit. Temeljen navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

 Sukladno članku 6. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona može se umanjiti za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora. Prema stavku 5. toga članka Zakon, reinvestirana dobit je ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhu investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima.

 Člankom 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12. – dalje u tekstu: Pravilnik) detaljnije je propisan postupak i način korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit.

 Sukladno članku 12.a stavku 1. Pravilnika umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit prema članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 5. Zakona o porezu na dobit mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. toga Zakona pod uvjetima:
1. da je dobit ili dio  dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala i
2. da je u sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti i
3. da dobit nije ostvarena u bankarskom odnosno financijskom nebankarskom ........

Prema članku 12.a stavcima 2. i 3. Pravilnika, porezni obveznik koji iskazuje umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit dostavlja uz prijavu poreza na dobit ili najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit, dokaz da je u sudskom registru upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti. Porezni obveznik koji ne dostavi dokaz iz stavka 2. toga članka obvezan je izvršiti ispravak prijave poreza na dobit za razdoblje u kojem je iskazao umanjenje porezne osnovice.

Kako bi utvrdio pravo na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit, u skladu s člankom 12.a stavkom 4. Pravilnika, porezni obveznik, uz dokaz i u roku iz stavka 2. toga članka Pravilnika, dostavlja odluku o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za koju se podnosi prijava poreza na dobit, uključivo i dobit koja se reinvestira, te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti.

Nadalje, sukladno članku 12.a stavku 7. Pravilnika, umanjenje porezne osnovice neće se priznati ako porezni obveznik naknadno smanji temeljni kapital koji je povećan reinvestiranom dobiti i izvrši isplate članovima društva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala  reinvestiranom dobiti.

Posebni propisi iz članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a stavka 1. Pravilnika, pretpostavljaju primjenu Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 152/11. – pročišćeni tekst i 111/12.) posebice odredbe o uvjetima za isplatu dobiti, promjenama u temeljnom kapitalu uz druge postupke koje nalaže Trgovački sud.

Slijedom navedenoga, umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem reinvestirane dobiti mogu iskazati porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit koja se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima može isplatiti, međutim dobit se ne isplaćuje, ne evidentira se kao zadržana dobit, već se tako utvrđenom dobiti povećava temeljni kapital. Naime, bit porezne olakšice za reinvestiranju dobit je da se dio dobiti ili ostvarena dobit poreznog razdoblja umjesto isplate dioničarima i članovima društva prenese u temeljni kapital društva kako bi ostala na raspolaganju društvu što pretpostavlja mogućnost investiranja i mogućnost razvoja društva. Takvim postupanjem ostvarena dobit je na raspolaganju društvu te se stoga, u skladu s potrebama i interesima svakog pojedinog društva, može i iskoristiti. Stoga, za potrebe utvrđivanja obveze poreza na dobit nije potrebno utvrditi način korištenja reinvestirane dobiti, međutim u budućim, poreznim razdobljima potrebno je održati stanje temeljnog kapitala, a promjene u temeljnom kapitalu oporezivat će se prema članku 12.a stavku 7. i članku 49. stavku 10. Pravilnika o porezu na dobit uz primjenu članka 41. stavka 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak, 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.).

Povratak na mišljenja