Porezni i carinski postupak pri uvozu vode

U dopisu što nam je uputila tvrtka RKR d.o.o., ukazuju na problem evidentiranja utrošene vode u slučaju kad tuzemni porezni obveznik društvo X d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvozi vodu od inozemnog poreznog obveznika društva Y d.o.o. iz Federacije Bosne i Hercegovine. Inozemni porezni obveznik ispostavlja fakture sa porezom na dodanu vrijednost prema propisima Federacije BiH (17%). Navode da voda kao dobro ne prelazi granicu u klasičnom smislu i nema jedinstvene carinske deklaracije – dokumenta kojim se dokazuje da je dobro izvezeno iz Federacije BiH, odnosno uvezeno u RH, te da se sat za očitavanje stanja vode nalazi na teritoriju RH.

Postavili su pitanja koja dokumentacija treba pratiti ovakvu isporuku i mora li društvo X d.o.o. obračunati porez na dodanu vrijednost na uvezenu vodu?

Odredbom članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara. Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona porezni obveznik je uvoznik prema članku 2. stavak 1. točka 4. istog Zakona. Odredbom članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno sa obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Sukladno navedenom, tvrtka X d.o.o. je pri uvozu obvezna platiti porez na dodanu vrijednost, a porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, koji prema članku 7. stavku 5. Zakona obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Radi odgovora na upit poreznog obveznika u vezi dokumentacije, odnosno carinskog evidentiranja uvoza i izvoza vode, zamolili smo tumačenje Carinske uprave iz njihove nadležnosti.

Carinska uprava je dopisom klasa: 413-01/07-01/607 od 14. studenoga 2007. dala tumačenje u vezi provedbe postupka carinjenja vode što ga prilažemo ovom dopisu (tekst se u cijelosti navodi u nastavku).

Povodom gore označenog akta, kojim je zatraženo mišljenje Carinske uprave, nastavno na upit tvrtke RKR d.o.o., u vezi provedbe postupka izvoza vode iz Federacije Bosne i Hercegovine i uvoza u Republiku Hrvatsku, u nastavku dajemo očitovanje kako slijedi:

Razmatranjem podnesenog upita ustanovljeno je da domaća tvrtka uvozi vodu u carinsko područje Republike Hrvatske od dobavljača iz Federacije Bosne i Hercegovine. U predmetnom upitu spornim se ukazuju dva pitanja, prvo se odnosi na provedbu postupka izvoza i provoza u BiH, a drugo na provoz i uvoz robe na carinsko područje Republike Hrvatske.

U vezi s prvim pitanjem naglašavamo da se postupak izvoza u BiH provodi sukladno propisima Federacije Bosne i Hercegovine, te su za sva pitanja, među njima i mogućnost oslobođenja odnosno povrata PDV-a za izvezenu robu, mjerodavni propisi Federacije BiH. Pri tome se provoz, imajući na umu vrstu robe, obavlja na pojednostavnjeni način, bez carinskih isprava.

Kada je u pitanju postupak uvoza vode u hrvatsko carinsko područje važno je istaknuti sljedeće: Prvi postupak u koji se roba stavlja po unosu u carinsko područje je postupak provoza. S obzirom na vrstu robe, napominjemo da je, prema carinskim propisima, kod provoza vode sudionik u carinskom postupku i glavni obveznik osoba odgovorna za vodove kojima se obavlja prijenos vode. Postupak provoza vode, kako je i naprijed spomenuto, provodi se bez carinskih isprava, na temelju odobrenja za pojednostavnjenje koje treba ishoditi glavni obveznik.

Nastavno na postupak provoza, roba se stavlja u drugi carinski postupak ili postupanje. Kako je iz podnesenog upita vidljivo roba se pušta u slobodan promet, stoga je domaća tvrtka kojoj je isporučena voda iz Bosne i Hercegovine u obvezi nadležnoj carinarnici podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje robe u slobodan promet. Uz deklaraciju je potrebno podnijeti i ostale isprave potrebne za provedbu postupka, među kojima osobito račun i evidenciju uvezenih količina koju treba voditi osoba odgovorna za vodove.

Povratak na mišljenja