Porezni tretman kamata na zajmove između povezanih osoba

 Primili smo upit od obrta za savjetovanje u šumarstvu, usluge i trgovinu Šume, , vl. Z. B. u svezi utvrđivanja prihoda od kamata po osnovi zajmova danih povezanih pravnih osobama. U upitu je postavljeno pitanje, da li društvo koje ima pravo na prijenos poreznog gubitka F. S. k.d., i koje je povezanoj pravnoj osobi F. O. d.o.o. odobrilo beskamatni zajam, treba povećati poreznu osnovicu po osnovi kamata na dani zajam do visine eskontne stope Hrvatske narodne banke. Nadalje, prema navodimo iz upita primatelj zajma je povezana pravna osoba koja ima pravo na prijenos poreznog gubitka i ima utvrđen status nositelja poticajnih mjera prema Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06. i 61/11.). Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

 Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

 Prema članku 13. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj je bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

 Utvrđivanje porezno priznatih rashoda i prihoda po osnovi kamata na zajmove između povezanih osoba posebno je propisano člankom 14. Zakona o porezu na dobit, na način da se pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dobit kamatnu stopu iz stavka 1. i stavka 2. toga članka Zakona određuje i objavljuje ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti, vodeći pritom računa da se radi o kamatnoj stopi koja se ostvaruje u usporedivim okolnostima ili koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba. Odredbe toga članka odnose se i na povezane osobe iz članka 13. stavka 5. Zakona o porezu na dobit.

 U skladu s navedenim, postupak utvrđivanja porezno priznatih prihoda i rashoda po osnovi kamatnih stopa između povezanih osoba rezidenata utvrđuje se na način propisan člankom 14. Zakona o porezu na dobit, samo ako jedna od povezanih osoba: 1) ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, 2) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

 Nadlaje, odredbama članka 37. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 145/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 146/12.) propisano je da ako ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje kamata iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit ne odredi i ne objavi visinu kamate, u tom razdoblju primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka.

 Slijedom navedenoga porezni obveznik F. S. k.d. obvezan je primijeniti odredbe članka 14. Zakona o porezu na dobit i članka 37. Pravilnika o porezu na dobit, ako je prema navodima iz upita odobrio zajam povezanoj pravnoj osobi koja temeljem Zakona o poticanju ulaganja plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope, odnosno povezanoj pravnoj osobi koja ima povlašteni porezni status ili ako ista ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

 Nadalje, u konkretnom slučaju nije navedeno na koji način porezni obveznik koji posluje s gubitkom može biti u mogućnosti odobravati pozajmice, beskamatne pozajmice povezanim pravnim osobama, te je potrebno obratiti pozornost da li ista u slučaju primanja zajma od povezane pravne osobe primjenjuje odredbe članka 14. Zakona o porezu na dobit, a moguće i članka 8. Zakona o porezu na dobit.

Povratak na mišljenja