Porezni tretman primitaka koje ostvaruje nasljednik od autorskih prava ostavitelja

Datum: 08.02.2008, Petak
Klasa: 410-01/08-01/144
Davatelj: Porezna uprava

Od H. povijesnog muzeja, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman naknade za prodano pravo na odljev umjetničkog autorskog djela, a koju će Muzej isplatiti nasljedniku autora. U upitu je navedeno da se u vlasništvu toga Muzeja nalaze skulpture pokojnog slikara, pri čemu je Muzej od umjetnika otkupio ta djela, ali ne i njegova autorska prava. Obzirom na tu činjenicu te potrebu Muzeja za odljevom jedne od skulptura, a za koju je trebao dobiti odobrenje nasljednika pokojnog slikara i to uz plaćanje ugovorene naknade tome nasljedniku, postavljena su pitanja radi li se o plaćanju autorske naknade ili o plaćanju naknade od koje se nasljedniku utvrđuje dohodak od imovinskih prava te tko je u obvezi obračunati i uplatiti propisani porez na dohodak te eventualno prirez porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo.

Člankom 27. stavci 1. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i člankom 40. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka, između ostalih i od vremenski ograničenih ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava te izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u poreznom razdoblju u svezi s tim primicima. Izdaci se utvrđuju u visini stvarnih izdataka, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave, a priznaju se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak od imovinskih prava na temelju podnesene prijave poreza na dohodak.

U skladu s člankom 50. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak predujam poreza na dohodak od imovinskih prava obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka kao predujam poreza po odbitku, istodobno s isplatom primitka i to od ukupne naknade primjenom stope od 25%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. toga Zakona.

Člankom 40. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak je propisano da se imovinskim pravima smatraju autorska prava, prava industrijskog vlasništva i druga imovinska prava, prema posebnim propisima, a i prema odredbama stavaka 6. i 7. istoga članka toga Pravilnika.

Člankom 40. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da dohodak od imovinskih prava ostvaruju autorovi slijednici (nasljednici ili stjecatelji) ako stečena imovinska prava iz stavka 5. istoga članka toga Pravilnika ustupaju uz naknadu na određeni rok. Pri tome ograničeno vrijeme ustupanja prava postoji i onda ako ugovorom rok prestanka korištenja prava nije utvrđen.

U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak, a prema navodima iz upita, u predmetnom se slučaju radi o autorskom pravu koje nasljednik autora uz naknadu ustupa drugoj osobi odnosno Muzeju, pa se stoga od primitka koji će nasljednik autorskih prava ostvariti, toj osobi treba utvrditi dohodak od imovine i imovinskih prava iz članka 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak.

Obzirom na navedeno, korisnik ustupljenog imovinskog autorskog prava obvezan je pri isplati i istodobno s isplatom ugovorene naknade fizičkoj osobi, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak iz članka 50. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak te eventualno i predujam prireza porezu na dohodak, a potom naknadu umanjenu za obračunani, obustavljeni i uplaćeni porez i prirez, uplatiti na žiro račun fizičke osobe otvoren kod ovlaštene organizacije za platni promet u skladu s člankom 61. Zakona o porezu na dohodak i člankom 90. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja