Porezno oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom

Datum: 14.03.2011, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-01/79
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom dostavili ste nam upit društva T. p. d.d., koji se odnosi na porezno oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom prema odredbama članka 13.b Zakona porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) i članka 103. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu je postavljeno pitanje treba li se izjava o plovidbi na otvorenom moru pribaviti/izdati za svaku pojedinačnu isporuku po svakom brodu ili je moguće pribaviti/izdati generalnu izjavu za sve brodove koji plove na otvorenom moru, a koja bi vrijedila za određeno vrijeme (npr. godinu dana) ili do promjene vrste plovidbe. Postavljeno je pitanje o tome treba li se izjava o plovidbi na otvorenom moru ispostaviti u dva primjerka te može li se pribaviti telekomunikacijskim putem ili mora biti u izvorniku te koje podatke izjava mora obvezno sadržavati. Postavljena su pitanja o tome mora li izjava sadržavati opis/vrstu i vremensko trajanje posla, je li isporučitelj za usluge iz članka 13. b Zakona obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost ako ne pribavi izjavu o plovidbi, može li isporučitelj na temelju naknadno pribavljene izjave ispraviti izdani račun izdan u skladu s člankom 8. stavkom 3. Zakona te može li primatelj odbiti pretporez sadržan u računima za isporuke iz članka 13. b Zakona ako je porez zaračunat iz razloga što isporučitelj nije raspolagao izjavom o plovidbi. Isto pitanje postavlja se u slučaju plaćanja/primanja predujma i obveze obračuna, ispostavljanja računa za predujam i uplate poreza i mogućnosti korištenja pretporeza ako isporučitelj ne raspolaže izjavom u trenutku primanja predujma. Postavljeno je pitanje o tome treba li izjavu o plovidbi pribaviti u izvorniku samo domaći poduzetnik - agent koji u ime i za račun brodara plaća troškove brodara, prikuplja račune isporučitelja te ispostavlja jedan račun otpreme brodaru (prolazne stavke) ili izjavu o plovidbi treba pribaviti u izvorniku svaki pojedinačni pružatelj usluge i to izravno od brodara ili preko agenta.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 8. stavak 3. Zakona propisano je da ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Ako je porez na dodanu vrijednost obračunat i plaćen pri uvozu odbijen kao pretporez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora za pripadni iznos ispraviti odbitak pretporeza. Ispravak porezne osnovice obavlja se i u slučaju kada se porezna osnovica promijeni na više. Ispravci se moraju obaviti u obračunskom razdoblju u kojemu je promijenjena porezna osnovica.

Prema odredbama članka 20. stavak 1. Zakona i članka 132. stavak 1. Pravilnika pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost koji je u smislu članka 15. stavka 3. Zakona zasebno iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su poduzetniku obavili drugi poduzetnici u poduzetničke svrhe.

Odredbama članka 133. stavak 1. Pravilnika propisano je da poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak pretporeza ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona.
2. da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost,
3. da za primljene isporuke prema članku 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,
4. da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe.

Prema odredbama članka 13. b stavak 1. točka a), c) i f) Zakona i članka 103. stavak 1., 2. i 3. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su: isporuke dobara za opskrbu plovila, osim isporuke goriva, koja se koriste za plovidbu na otvorenome moru i za prijevoz putnika uz naknadu, za potrebe komercijalnih i industrijskih djelatnosti te plovila koja se koriste za spašavanje ili pomoć na moru, isporuke, preinake, popravci i održavanje plovila te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u plovila ili se u njima koristi, kao i obavljanje usluga koje služe neposredno za potrebe tih plovila ili njihova tereta. Oslobođenim uslugama smatraju se lučke pristojbe, usluge tegljenja, pilotaže i vezivanja brodova, usluge ukrcaja, iskrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, zatim lučke, skladišne i agencijske usluge za brodove i njihove terete, odvoz smeća, pranje rublja, izdavanje certifikata za brodove i slično.

Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično.

Odredbama članka 103. stavak 7. Pravilnika propisano je da porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su prema odredbama članka 13. b Zakona oslobođene poreza na dodanu vrijednost na računu obvezno navodi da porez na dodanu vrijednost nije zaračunat s naznakom članka Zakona kojim je to oslobođenje propisano. U tom slučaju na računu ne mogu biti iskazani podaci iz članka 15. stavka 3. točke 7. i 8. Zakona već samo zbrojni iznos naknade.

Prema odredbama članka 103. stavak 8. Pravilnika porezni obveznik obvezan je u svome knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 13. b Zakona kao što su izvornici računa, ugovori, izjava o plovidbi u skladu s odredbama iz stavka 1. istoga članka Pravilnika, izjava zrakoplovne tvrtke da ispunjava uvjete iz stavka 4. istoga članka Pravilnika, te carinska dokumentacija u skladu s posebnim propisima.

U skladu s navedenim, kako bi se ostvarilo porezno oslobođenje iz članka 13. b Zakona, domaći brodovi odnosno brodari moraju isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi odnosno izjavu u kojoj se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru, međutim uz izjavu mogu predati i kopiju ISPS obrasca (ISPS Code Arrival notification) ili obrazac Prijave dolaska i odlaska broda kojim se može dokazati plovidba na otvorenom moru odnosno međunarodnim linijama. U protivnom, ne mogu ostvariti navedeno porezno oslobođenje. Kako bi se pojednostavila provedba odredbi u vezi poreznog oslobođenja iz članka 13.b Zakona, mišljenja smo da brodari mogu pojedinom isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi za svaki brod koji plovi na otvorenom moru za svako razdoblje oporezivanja odnosno kalendarsku godinu. Međutim, u slučaju da se promjene uvjeti odnosno vrsta plovidbe brodari su obvezni o tome pravovremeno obavijestiti isporučitelja.

Nadalje, mišljenja smo da brodar mora ispostaviti pisanu izjavu o plovidbi najmanje u dva primjerka od kojih jedan zadržava u svom knjigovodstvu, a drugi uručuje isporučitelju. Izjava o plovidbi ne može se pribaviti telekomunikacijskim putem, već mora biti u izvorniku. Što se tiče obveznog sadržaja izjave o plovidbi, napominjemo da se sukladno odredbama članka 103. stavak 8. Pravilnika izjavom o plovidbi potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru. Uz navedeno, izjava o plovidbi trebala bi sadržavati osobito sljedeće podatke: mjesto izdavanja i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj brodara, ime broda i pobliže određenje broda te pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja.

Ako porezni obveznik prilikom isporuke dobara ili usluga iz članka 13. b Zakona nema dokaza o tome da će dobra ili usluge koje isporučuje biti namijenjene plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru obvezan je na te isporuke obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost. Naime, porezno oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom sukladno odredbama članka 103. stavak 8. Pravilnika ostvaruje se, ako porezni obveznik u svome knjigovodstvu osigura sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 13. b Zakona odnosno u ovom slučaju izjavu o plovidbi. U skladu s navedenim, porezni obveznik koji isporučuje dobra ili usluge iz članka 13. b Zakona obvezan je na te isporuke obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost, ako mu brodar ne preda izjavu o plovidbi kojom se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene naprijed navedenim plovilima, a brodar odnosno primatelj isporuke u tom slučaju uz ispunjenje uvjeta iz članka 20. Zakona i članka 133. Pravilnika ima pravo na odbitak pretporeza.

U vezi pitanja o tome što u slučaju da isporučitelj dobara ili usluga iz članka 13. b Zakona naknadno primi izjavu o plovidbi, napominjemo da Pravilnikom nije predviđena mogućnost ostvarivanja poreznog oslobođenja iz članka 13. b Zakona naknadno izdanom potvrdom kao ni mogućnost ispravka računa na temelju naknadno izdane potvrde. Međutim, ako porezni obveznik kod izdavanja računa za predujam nije imao izjavu o plovidbi, napominjemo da se ispostavljanjem računa za obavljenu isporuku račun za primljeni predujam treba poništiti (stornirati) sukladno članku 107. stavak 1. Pravilnika. Stoga u slučaju da porezni obveznik u trenutku izdavanja računa za obavljenu isporuku, kojim ujedno i poništava (stornira) račun za primljeni predujam, primi izjavu o plovidbi tada se može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 13. b Zakona.

Nadalje, brodovi odnosno brodari moraju isporučitelju dobara sami ili preko agenta koji djeluje u njihovo ime i za njihov račun predati izjavu o plovidbi kako bi ostvarili porezno oslobođenje iz članka 13. b Zakona.

Povratak na mišljenja