Predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Od agencije "A", zaprimljen je upit kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13. – dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o poreza na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. – dalje u tekstu: Pravilnik) vezano uz utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.
      
      Odredbama čl. 47. Zakona propisano je da se kod dohotka od samostalne djelatnosti iz čl. 18. Zakona i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema čl. 19. do 24. Zakona, mjesečni predujam plaća prema rješenju Porezne uprave, do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, te da rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma. Odredbom st. 3. istog članka propisno je da Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika koji se temelji na podnesku koji sadrži sve bitne sastojke iz porezne prijave, izmijeniti visinu predujma.
      
     Nadalje, čl. 71. st. 5. Pravilnika propisno je da je porezni obveznik koji zahtijeva da mu se umanji utvrđeni predujam obvezan sastaviti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine i taj obračun priložiti zahtjevu za izmjenu predujma. Ako Porezna uprava ne udovolji zahtjevu poreznog obveznika, donosi rješenje kojim se odbija podneseni zahtjev.

     Slijedom navedenog, za smanjenje predujma poreza na dohodak utvrđenog rješenjem Porezne uprave potrebno je u nadležni ispostavu Porezne uprave dostaviti zahtjev za izmjenu predujma te priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine.

     Također Vas ovim putem upućujemo da se za sva možebitna daljnja pojašnjenja i tumačenja vezana uz ispunjavanje konkretnih poreznih obveza, ali i ostvarivanja poreznih prava, obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Povratak na mišljenja