RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Narodne novine br.129/2017. od 22.12.2017.

 

      Uredbom su dopunjene pojedine odredbe Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 8/17. i 37/17.).

      Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)