Vjerodostojne isprave o izdacima za službena putovanja

Društvo E. N. T. d.d., dostavilo nam je upit koji se odnosi na vjerodostojne isprave koje dokazuju nastale izdatke na službenim putovanjima. U upitu je navedeno da veći broj radnika toga društva želi koristiti uređaje za elektroničku naplatu cestarine (ENC) tijekom obavljanja službenog putovanja, čime bi se smanjilo čekanje na naplatu cestarine, a i trajanje službenog putovanja. Budući da su ENC uređaji prepaid naravi, to se za svaki pojedinačni prolazak kroz naplatne kućice na autocesti ne izdaje račun za plaćenu cestarinu, koji bi se za svrhu pravdanja toga troška mogao priložiti uz izdani putni nalog. Postavljeno je pitanje bi li se uz putni nalog kao vjerodostojna isprava za svrhe priznavanja nastalih izdataka u svezi sa službenim putovanjima, mogao priložiti ispis sa Interneta. Iz toga ispisa bio bi vidljiv broj ENC kartice, nadnevak i vrijeme ulaska i izlaska s autoceste, naziv ulazne i izlazne postaje te cijena izražena u kunama. Nastavno odgovaramo.

Člankom 10. točke 9.,10. i 11. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada do propisanih iznosa koje od poslodavca i drugog isplatitelja primitaka od nesamostalnog rada ostvaruju radnici i druge fizičke osobe iz članka 14. toga Zakona, zatim po osnovi naknada, potpora i nagrada do propisanih iznosa fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona te druge djelatnosti koje su za svrhe oporezivanja izjednačene sa samostalnim djelatnostima, a i na primitke po osnovi službenih putovanja do propisanog iznosa fizičkih osoba za potrebe neprofitnih organizacija koje u tim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. i/ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. istoga Zakona.

Neoporezivi iznosi i uvjeti pod kojima se navedenim fizičkim osobama neoporezivo mogu isplatiti naknade za službena putovanja, koje se ujedno smatraju porezno priznatim rashodima odnosno izdacima poslodavaca i isplatitelja (pravnih i fizičkih osoba), propisani su člankom 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. i stavci 3., 9., 10. i 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07.).

Člankom 14. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se isplate iz članka 13. istoga Pravilnika priznaju kao neoporezive na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog), pri čemu se uz putni nalog obvezno prilažu i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci u svezi sa obavljenim službenim putovanjem, između ostalih i računi za cestarine.

U smislu navedenih odredbi spomenutog Pravilnika, a obzirom na sve učestalije mogućnosti plaćanja/naplate elektroničkim putem, mišljenja smo da se uz putni nalog kao vjerodostojna isprava za svrhe priznavanja nastalih izdataka u svezi sa službenim putovanjima, može priložiti ispis sa Interneta iz kojega je vidljiv broj ENC kartice, nadnevak i vrijeme ulaza i izlaza s autoceste, naziv ulazne i izlazne postaje te cijena izražena u kunama, uz uvjet da se ti podaci podudaraju s podacima koje u skladu s člankom 14. stavak 2. navedenoga Pravilnika mora sadržavati svaki pojedini izdani putni nalog.

Povratak na mišljenja