Aktualna računovodstvena pitanja


Trajanje: 2 h 40 min
Datum: 23.04.2021

Cijena: 500,00 KN
66,36 EURSnimka webinara - Aktualna računovodstvena pitanja

Na ovoj snimci webinara dani su odgovori na računovodstvena pitanja koja se u trenutnoj situaciji najčešće postavljaju u poslovnoj praksi. Navedena se pitanja odnose na troškove održavanja i popravaka nekretnina i opreme, troškove darovanja i donacija, troškove otpisa i zbrinjavanja zaliha i dugotrajne imovine, troškove popusta i sniženja, troškove kamata, troškove osobnih automobila, prihode od primljenih potpora i prihode od prodaje dugotrajne imovine. Za knjiženje navedenih troškova bitno je postojanje vjerodostojne dokumentacije o nastanku troškova koja služi kao podloga za priznavanje tih troškova. S druge strane, prihodi se također priznaju na temelju vjerodostojne dokumentacije, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti za njihovo priznavanje prema računovodstvenim standardima.

Program

Program webinara

Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Računovodstveno i porezno motrište troškova popravaka i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme
  • Računovodstveno i porezno motrište otpisa i rashodovanja opreme i sitnog inventara
  • Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja i otpisa zaliha trgovačke robe i gotovih proizvoda

Predavač: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Računovodstveno i porezno motrište troškova popusta u trenutku prodaje i naknadnih popusta te sniženja zbog trenutnih okolnosti
  • Računovodstveno i porezno motrište kamata s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
  • Računovodstveno i porezno motrište troškova darovanja i donacija u trenutnim okolnostima

Predavač: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

  • Računovodstveno i porezno motrište troškova održavanja i uporabe osobnih automobila i drugih transportnih sredstava
  • Računovodstveno motrište prodaje osobnih automobila i ostale dugotrajne imovine
  • Računovodstveno i porezno motrište primljenih potpora od države za djelatnosti koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 23. travnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).