Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva
Stranica:
48.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Povrat predujma danog za nabavu dugotrajne imovine
  2. Naknada osiguravajućeg društva vezana za krađu dugotrajne imovine
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna