Konsolidacija financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Za 2007. primjenjuje se Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) na temelju kojeg su donesene odluke da neka društva (velika) primjenjuju MSFI-e, a neka (mala i srednja) "stare" MRS-ove. Obveznici konsolidacije prema MRS-ovima obveznici su primjene MSFI-a budući da se smatraju velikim poduzetnicima. No, ako vrijednosni papiri matice ne kotiraju na tržištu odnosno ne poduzimaju aktivnosti za kotaciju, nisu obveznici konsolidacije prema MSFI-ima, čime se krug zatvara tj. mali poduzetnik opet može primjenjivati MRS-ove. Taj problem obveznika ostao je otvoren do kraja 2007. budući da se stanje u računovodstvu nije promijenilo. Promjena je nastupila tek nakon 1. siječnja 2008., kada se počeo primjenjivati novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) U ovom članku obrađujemo bitna obilježja konsolidacijskih postupaka financijskih izvješća sukladno MSFI-ima budući da predmnijevamo da će konsolidacijska financijska izvješća sastavljati samo društva koja primjenjuju MSFI-e. Posebna je novost za 2007. što je ZTD-om (čl. 300.d. st. 2. i čl. 441. st. 3.) utvrđena obveza da se konsolidirana financijska izvješća trebaju predati u sudski registar bez odgađanja nakon što ta financijska izvješća utvrde uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor ili glavna skupština.
 1. Uvod
 2. Odnosi među povezanim društvima i obveznici konsolidacije
 3. Načela i postupci konsolidacije
 4. Računovodstveno evidentiranje ulaganja u ovisna društva
 5. Goodwill i višak stjecateljeva udjela ("negativni goodwill")
 6. Postupak konsolidacije financijskih izvješća
 7. Nerealizirani dobitci i gubitci
 8. Manjinski interes
 9. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
 10. Ostali podatci u vezi s konsolidacijom, predočavanje i objavljivanje
 11. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo