Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U poslovnoj je praksi da poduzetnici – pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) te građani zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od drugih poduzetnika i građana. Pritom se postavljaju razna pitanja, kao npr. tko može komu dati pozajmicu, ima li ograničenja u svotama, mora li se ugovoriti kamata, koja je visina kamate dopuštena, kakav je porezni položaj ugovorenih i zateznih kamata, postoji li najniža ili najviša kamata i tome slično. Više o navedenoj problematici pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Zakonsko određenje zateznih kamata
  3. Zakonsko određenje ugovornih kamata
  4. Kamate sa stajališta poreza na dodanu vrijednost
  5. Kamate sa stajališta poreza na dohodak
Hashtags:
#Porezi, #Računovodstvo