Zakonik kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici)

Časopis: Pravo i porezi - 5.2009
Članak:
Zakonik kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici)
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
Kanonsko pravo je crkveno pravo koje sadrži pravna pravila koja ravnaju duhovnim, sakramentalnim i društvenim životom Crkve i njenih pripadnika. Sve Crkve imaju svoje crkveno pravo, ali se u ovom članku razmatra samo kanonsko pravo Katoličke crkve. U razvoju kanonskog prava, značajne razlike između Zapadne i Istočne Crkve pojavljuju se tek u XI. st. nakon velikog crkvenog raskola. Od tada se kanonsko pravo Katoličke Crkve razvija neprekinuto sve do danas. Važeći Zakonik kanonskog prava proglašen je 25. siječnja 1983., a stupio je na snagu 27. studenog 1983. Zakonik sadrži 1752 Canon, koji su podijeljeni u sedam knjiga i to: Knjiga I (Opće odredbe - Can. 1 do 203); Knjiga II (Božji narod – Can. 204 do 746); Knjiga III (Naučiteljskoj službi Crkve – Can. 747 do 833); Knjiga IV (Posvetiteljska služba Crkve – Can. 834 do 1253); Knjiga V (Vremenita Crkvena dobra - Can. 1254 do 1310); Knjiga VI (Kaznene mjere u Crkvi - Can. 1311 do 1399); Knjiga VII (Postupci pred sudovima Katoličke crkve – Can. 1400 do 1752).  
Hashtags:
#Pravo