Porez na imovinu – stvarnost ili mit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Porez na imovinu – stvarnost ili mit
Stranica:
112.
Autor/i:
Autori: Tanja FATUR, mag. oec, univ. spec. oec.
Doc. dr. sc. Saša ŽIVKOVIĆ
Sažetak:

Hrvatska oporezuje imovinu svojih građana putem poreza na promet nekretnina, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina, poreza na tvrtku ili naziv te poreza na vozila i plovila. Imovina se u Hrvatskoj tereti i putem komunalne naknade i doprinosa. Uspoređujući udio od oporezivanja imovine u odnosu na ukupne porezne prihode, vidljivo je da u usporedbi sa zemljama Europske unije i regije Hrvatska zapravo prednjači u oporezivanju imovine. U razdoblju od 2002. do 2008. prihodi od oporezivanja svih oblika imovine činili su prosječno 5,9% ukupnih poreznih prihoda konsolidirane države. U 2008. je udio navedenih prihoda bio čak 6,9% u ukupnim poreznim prihodima. U europskim OECD zemljama prosječni udio poreza na imovinu iznosi 4,8%, a u zemljama regije 3,18%. Odgovor na pitanje treba li u Hrvatskoj uvoditi dodatni porez na imovinu (koju, koje vrijednosti itd.) možete dobiti kad pročitate ovaj članak.

  1. Uvod
  2. Pojam i vrsta poreza na imovinu
  3. Oporezivanje imovine u Hrvatskoj
  4. Prednosti i nedostatci poreza na imovinu
  5. Zaključak
Hashtags:
#Porezi