RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici su do 31. ožujka o.g. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Osim bilance i računa dobiti i gubitka, u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na pojašnjenje pojedinih stavaka iz bilance i RDG-a za potrebe statistike. Bilanca i RDG sastavljaju se u skladu s odredbama „novog“ Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08., 12/09. i 130/10.), a dodatni podatci za potrebe statistike prošireni su u odnosu na prošlogodišnji obrazac POD-DOP. Kako smo u časopisu RRiF br. 1/11. detaljno pisali o sastavljanju bilance i RDG-a, sada ćemo se osvrnuti samo na promjene koje su nastale u strukturi i sadržaju ovih financijskih izvještaja. Ujedno ćemo pojasniti popunjavanje dodatnih podatka i povezati ih s podatcima iz Bilance i RDG-a.

1. Uvod
2. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-a
3. Bilanca (obrazac POD-BIL)
4. Račun dobitka i gubitka (obrazac POD-RDG)
5. Dodatni podatci (obrazac POD-DOP)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)