Isplata plaća iz dobitka, trinaeste plaće i bonusa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Isplata plaća iz dobitka, trinaeste plaće i bonusa
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Isplata plaće iz dobitka, bonusa ili trinaeste plaće obavlja se u pravilu u tekućoj godini za prethodnu, obično nakon predaje završnog računa. Pritom treba imati na umu da se doprinosi na te isplate plaćaju po stopama i na osnovicu koja pripada prethodnoj godini koja se računa u radni staž te godine, a time i plaća na koju se plaća mirovinski doprinos ulazi u mirovinsku osnovicu za tu prethodnu godinu. Nasuprot tome, porez na dohodak plaća se po propisima godine kada se plaće odnosno bonusi isplaćuju te pripada poreznom razdoblju (godini) u kojoj se uplate. Porez na dohodak i prirez obračunavaju se kumulativno na sve isplate u mjesecu u kojem se obično isplaćuje i plaća za mjesec tekuće godine pa stoga dolazi do vrlo visoke progresije poreza na dohodak. Pritom treba obratiti pozornost na graničnu osnovicu za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na godišnjoj razini da ne bi došlo do preplate doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja.

1. Isplata plaće iz dobitka
2. Određivanje i isplata trinaeste plaće
3. Obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje kada godišnja svota redovite plaće za prošlu godinu i plaća iz dobitka premaše najvišu godišnju osnovicu za plaćanje mirovinskog doprinosa
4. Isplata bonusa u tekućoj godini za tekuću godinu

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja