Pomoći unutar općeg proračuna i primljene/dane u inozemstvo (EU)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Pomoći unutar općeg proračuna i primljene/dane u inozemstvo (EU)
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Pomoći unutar općeg proračuna i iz inozemstva su tekući i kapitalni prijenosi sredstava unutar općeg proračuna ili međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama. U konsolidiranom se financijskom izvještaju općeg proračuna pomoći unutar općeg proračuna eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU. Člankom 54. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. – ispr.) određeno je da se prijenosi sredstava proračunskim korisnicima ne klasificiraju u skupini računa 36, već se u proračunu izravno evidentiraju odgovarajući rashodi za čije se pokriće sredstva prenose.

1. Pomoći unutar općeg proračuna
2. Prijenosi sredstava pomoći Europske unije

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo