RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva jer primaju državna sredstva za nabavu dugotrajne imovine ili za pokrivanje tekućih troškova. Cilj tako primljenih državnih potpora je financiranje izgradnje komunalne infrastrukture te pružanje usluga koje su od opće koristi. Na komunalnim društvima je da pravilno razvrstaju državne potpore jer različit porezni i računovodstveni položaj državnih potpora proizlazi iz činjenice pruža li društvo za primljenu potporu protuuslugu ili ne. Više o posebnostima godišnjeg obračuna kod komunalnih društva i ostalih koji primaju državne potpore, pročitajte u nastavku članka. 1. Uvod
2. Računovodstveni položaj državnih potpora
3. Porezni položaj državnih potpora i prijenosa novčanih sredstava
4. Specifičnosti poslovanja komunalnih društava i pružatelja vodnih usluga
5. Povjerenstvo za reklamacije pružatelja javnih usluga
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)