Posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija u EU i praksa Europskog suda pravde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija u EU i praksa Europskog suda pravde
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Sažetak:

 Pristupanjem Republike Hrvatske EU oporezivanju usluga turističkih agencija i organizatora putovanja oporezivat će se prema posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija. Ovakav način oporezivanja odnosi se samo na poslovanje putničkih agencija kada posluju s putnicima u svoje ime te koriste isporuke dobara i usluga od drugih obveznika PDV-a. Međutim, navedeni način oporezivanja ne može se primijeniti kada agencije posluju kao posrednici. U nastavku članka daju se primjeri oporezivanja navedenih usluga u EU i neke presude Europskog suda u oporezivanju usluga turističkih agencija.

1. Uvod
2. Primjena odredaba Direktive Vijeća i pravna stajališta Europskog suda pravde
3. Prijedlog Europske komisije za izmjenu Direktive zbog različitog tumačenja pojma „putnik“
4. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU