Revizija financijske imovine (vlasničkih instrumenata)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Revizija financijske imovine (vlasničkih instrumenata)
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Sanja PETRAČIĆ , dipl. oec., ACCA
Sažetak:

Svaka pozicija financijskih izvješća podrazumijeva drukčiji revizorski postupak. Financijsku imovinu u bilancama poduzetnika (nefinancijskih institucija) treba promatrati iz više „uglova“. Prvo, treba identificirati i kategorizirati imovinu, a nakon toga provjeriti je li ispravno vrednovana. Kako trgovanje vlasničkim instrumentima u Republici Hrvatskoj (RH) nije razvijeno i kako se u većini društava obavlja vrlo rijetko, ne postojanje internih kontrola i ne posvećivanje dovoljne pozornosti vrednovanju financijske imovine može dovesti do materijalno značajnih pogrešaka u financijskim izvješćima. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovom pristupu kod testiranja i potpunom razumijevanju i primjeni zahtjeva koje se od njega traže prema MRevS, MSFI i HSFI. U nastavku članka autorica opisuje postupke koje revizori trebaju provesti u završnoj reviziji kod revidiranja financijske imovine vlasničkih instrumenata.

1. Primjerenost revizijskih dokaza
2. Revizijski postupci kod testiranja financijske imovine
3. Zaključak

Hashtags:
#Revizija