Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
Stranica:
77.
Autor/i:
Gorana ARALICA MARTINOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Autorsko pravo i srodna prava u Republici Hrvatskoj uređena su posebnim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03., 79/07. i 80/11., dalje: ZAPSP). Ovaj zakon noveliran je ukupno tri puta, a posljednji put Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je objavljen u Nar. nov., br. 141/13. (dalje: ZIDZAPSP/13) i koji je stupio na snagu 6. prosinca 2013. Međutim, odmah po njegovu stupanju na snagu, Vlada RH najavila je novu novelu Zakona.
1. Uvod
2. O razlozima donošenja ZIDZAPSP-a/2013
3. Promjene uvjetovane usklađivanjem s pravnom stečevinom Europske unije u području autorskog i srodnih prava kao prava intelektualnog vlasništva
4. Promjene uvjetovane potrebom usklađivanja sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2012.
5. Promjene uvjetovane potrebom usklađivanja s nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova
6. Ostale promjene
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo