Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novele Zakona o radu iz 2013.
pip - 2.2014, str. 3
Pravo radnika na dopust
pip - 2.2014, str. 16
Izaslanje i rad u više država članica EU-a – primjeri iz prakse
pip - 2.2014, str. 23
Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
pip - 2.2014, str. 37
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima
pip - 2.2014, str. 42
Novosti u mirovinskom osiguranju
pip - 2.2014, str. 55
Prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i (samo)zapošljavanje
pip - 2.2014, str. 70
Izmjene u oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
pip - 2.2014, str. 74
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
pip - 2.2014, str. 77
Domaća sudska praksa
pip - 2.2014, str. 162
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2014, str. 171
Pitanja i odgovori
pip - 2.2014, str. 178