Pravo i porezi 2/2014

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novele Zakona o radu iz 2013.
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Pravo radnika na dopust
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Izaslanje i rad u više država članica EU-a – primjeri iz prakse
Autor: Vanda CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.
Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS
Novosti u mirovinskom osiguranju
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i (samo)zapošljavanje
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Izmjene u oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
Autor: Nikolina PRATZER
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
Autor: Gorana ARALICA MARTINOVIĆ , dipl. iur.