Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Stranica:
71.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U slučaju prestanka radnog odnosa, ako radnik nije iskoristio dane godišnjeg odmora koji mu pripadaju, poslodavac mu za to treba isplatiti naknadu. Dakle, naknada za neiskorišteni godišnji odmor predstavlja u tom slučaju neospornu obvezu poslodavca prema radniku. Ako bi poslodavac uspio omogućiti radniku da prije prestanka ugovora o radu iskoristi preostali godišnji odmor koji mu pripada, ne bi bio obvezan radniku isplatiti tu naknadu. Na koji način treba utvrditi tu nadoknadu te kakav je porezni položaj ove isplate u smislu propisa o porezu na dohodak i porezu na dobitak, pročitajte u nastavku.
  1. Uvodne napomene
  2. Utvrđivanje broja dana za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu
  3. Visina nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor
  4. Porezni položaj isplate nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor
  5. Obveza predaje porezne prijave
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja