Naknada plaće za vrijeme bolovanja i izvješćivanje na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Naknada plaće za vrijeme bolovanja i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Stranica:
64.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
 Radni odnos osnova je zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te osiguranja za vrijeme nezaposlenosti. U okviru zdravstvenog osiguranja radnici ostvaruju zdravstvenu zaštitu i pravo na nadoknadu plaće za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, njege djeteta ili supružnika te problema u trudnoći, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. O trajanju bolovanja i nadoknadi ostvarenoj za to vrijeme treba izvijestiti Poreznu upravu na obrascu JOPPD.
  O načinu utvrđivanja naknade te o načinu izvješćivanja na obrascu JOPPD, pišemo u ovom članku.
  1. Radni odnos kao osnova prava radnika na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje
  2. Kada radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće
  3. Trajanje bolovanja
  4. Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
  5. Mogućnost ukidanja naknade za bolovanje
  6. Na čiji se teret isplaćuje naknada
  7. Kada naknadu od prvog dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za to tereti Zavod
  8. Kada se naknada isplaćuje izravno na teret državnog proračuna ili HZZO-a bez posredovanja poslodavca
  9. Određivanje visine naknade
  10. U kojoj visini zavod namiruje naknadu
  11. Koja je najveća svota naknade koja tereti Zavod
  12. Utjecaj duljine staža osiguranja na visinu naknade
  13. Koliko plaća treba biti isplaćeno u prethodnih 6 mjeseci da bi se utvrdila naknada u visini prosječno isplaćenih plaća
  14. Kako se utvrđuje naknada za bolovanje ako je u prethodnih 6 mjeseci isplaćena samo jedna ili nijedna plaća
  15. Primjeri utvrđivanja naknade za bolovanje
  16. Ostale napomene u vezi s pravom na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja