Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju službenici i namještenici raspoređeni po upravnim tijelima (odjelima i službama). Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značenja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice.
  O pravilniku o unutarnjem redu s pojašnjenjem njegovih sastavnica piše se u ovom članku i daje se njegov ogledni primjer.
  1. Uvod
  2. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
  3. Pravilnik o unutarnjem redu – donošenje i sadržaj
  4. Utvrđivanje radnih mjesta u upravnim tijelima
  5. Neka pitanja iz prakse
  6. Raspored službenika nakon donošenje pravilnika o unutarnjem redu
  7. Ogledni primjer pravilnika o unutarnjem redu
Hashtags:
#Proračunsko