Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta
Stranica:
54.
Autor/i:
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Ustanove u kulturi (kazališta, muzeji, knjižnice, galerije i slično), kao proračunski korisnici obvezne su izraditi financijski plan U članku se osvrće na izradu jednog važnog dijela financijskog plana ustanove u kulturi u nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – obrazloženja financijskog plana.
Uz ovo, u članku se ukazuje se na nepravilnosti koje su uočene u izgledu financijskog plana, koje donosi upravljačko tijelo ustanove u kulturi.  

Hashtags:
#Proračunsko