RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2015. primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Njime se uvode novosti u proračunski računovodstveni sustav koje nisu odstupile od temeljnih načela koja su uređena istoimenim Pravilnikom koji se primjenjuje do kraja 2014.
U članku autorice pojašnjavaju novosti koje donosi ovaj Pravilnik.
1. Uvod
2. Primjena načela dvojnog knjigovodstva za sve obveznike
3. Popis imovine i obveza
4. Predujmovi za nabavu nefinancijske imovine
5. Dana i primljena kratkotrajna nefinancijska imovina
6. Subvencije i kapitalne pomoći
7. Novčana naknada koju plaćaju poslodavci zbog neispunjenja kvote (zapošljavanje osoba s invalidnošću)
8. Prijenosi proračunskim korisnicima
9.  Prihodi koje ostvaruju zdravstvene ustanove
10. Kratkoročno i dugoročno zaduživanje
11.  Kratkoročni i dugoročni depoziti
12.  Zajmovi po protestiranim jamstvima
13. Faktoring
14.  Financijski lizing i robni zajam
15. Aktivna vremenska razgraničenja i izvanbilančna evidencija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)