Vremenska neograničenost poslovanja - MRevS 570 (izmijenjen)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Vremenska neograničenost poslovanja - MRevS 570 (izmijenjen)
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:

MRevS 570 (izmijenjen) daje smjernice i bavi se odgovornošću revizora da tijekom revizije financijskih izvještaja razmotri je li primjena pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja (engl. going concern) i povezanih objava od strane menadžmenta prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primjerena te utjecajem revizorovih zaključaka na izvješće revizora. Izmijenjeni MRevS 570 stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na dan ili nakon 15. prosinca 2016. godine. Do dana objavljivanja ovog članka Hrvatska revizorska komora nije objavila prijevod standarda. U odnosu na dosadašnji MRevS 570, koji je još uvijek na snazi, ne postoje razlike u odgovornostima menadžmenta i revizora u vezi s primjenom pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja. Međutim, postoje određene izmjene u vezi sa sadržajem revizorova izvješća. Naime, u skladu s izmijenjenim MRevS-om 570, pitanje vremenske neograničenosti poslovanja iskazuje se u zasebnom odjeljku pod nazivom Značajna neizvjesnost u vezi s neograničenošću vremena poslovanja, umjesto dosadašnjeg iskazivanja u odjeljku za isticanje pitanja. Jednako tako, umjesto pojma „pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja“ rabi se pojam „računovodstvena osnova vremenske neograničenosti poslovanja“.

1. Uvod
2. Odgovornost menadžmenta
3. Odgovornost i zadatci revizora
4. Revizijski zaključci i utjecaj na revizorovo izvješće
5. Primjeri mišljenja
6. Zaključak

Hashtags:
#Revizija