Obračun zateznih kamata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Obračun zateznih kamata
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Iako polaze od različitih načina izračunavanja zateznih kamatnih stopa, i jedan i drugi zakon dolaze do jednake visine stopa zateznih kamata. Zatezne kamate propisane Zakonom o obveznim odnosima primjenjuju se za obračun zateznih kamata između svih sudionika ugovora ili zakonom propisanih obveza, dok se za obračun zateznih kamata između poduzetnika za isporuku dobara i usluga te za isporuke osobama javnog prava, kada su te osobe dužnici, primjenjuje Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koju on definira kao kamatu za kašnjenje s plaćanjem.

1. Uvod
2. Mora li se obračunati zatezna kamata
3. Mogu li se obračunavati kamate na zatezne kamate
4. Od kada se obračunavaju zatezne kamate
5. Obračun zateznih kamata
6. Zastara potraživanja za kamate
7. Primjena stopa zateznih kamata
8. Porezno motrište zateznih kamata
9. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije