Postupci revizora glede subjekata koji se koriste radom uslužnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Postupci revizora glede subjekata koji se koriste radom uslužnih organizacija
Stranica:
253.
Autor/i:
Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:

      Za obavljanje određenih aspekata svoga poslovanja mnogi subjekti angažiraju vanjske uslužne organizacije, tj. koriste se uslugama outsorcinga. Revizor je odgovoran za prikupljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza u procesu revizije kod subjekata koji se koriste uslugama takvih organizacija. Međutim, iako je većina usluga koje obavljaju vanjske uslužne organizacije dio poslovnih aktivnosti subjekta, sve usluge ne moraju nužno biti relevantne za potrebe revizije. Vrsta i opseg postupaka koje će revizor provesti u vezi s uslugama koje obavljaju vanjske uslužne organizacije revidiranog subjekta ovise o vrsti i značajnosti tih usluga za subjekt i značajnosti tih usluga za reviziju. U takvim okolnostima revizor mora primijeniti odredbe MRevS-a 402 – Revizijska razmatranja u vezi sa subjektima koji koriste rad uslužnih organizacija.

1. Uvod
2. Provedba revizijskih postupaka procjene rizika
3. Reakcija revizora na procijenjeni rizik materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja
4. Izvješćivanje
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija