Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Stranica:
32.
Autor/i:
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

      Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, osim odredaba glede ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i ugovora o povezanom putnom aranžmanu, koje stupaju na snagu 1. srpnja 2018. godine.
      U ovom se članku daje prikaz i komentar novog Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a u jednom od sljedećih brojeva RRiF-a detaljnije ćemo pisati o ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu i ugovoru o povezanom putnom aranžmanu (obvezi u vezi s informiranjem i sadržajem ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, izmjeni ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, izvršenju paket-aranžmana, sniženju cijene i naknadi štete, zaštite u slučaju nesolventnosti, povezanom putnom aranžmanu, središnjoj kontaktnoj točki i upravnoj suradnji).

1. Uvodne napomene
2. Što uređuje Zakon o pružanju usluga u turizmu
3. Turistička agencija
4. Usluge turističke agencije koje pružaju druge pravne i fizičke osobe
5. Usluge turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora i turističkog predstavnika
6. Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude
7. Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
8. Nadležnost i ovlasti turističkih inspektora
9. Prekršajne odredbe

Hashtags:
#TržišteIPropisi