Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
78.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Isključenje odgovornost za materijalni nedostatak prodane stvari (čl. 408. ZOO-a/05)

 • Odredba kupoprodajnog ugovora o isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca

Visina imovinske štete (čl. 1089. ZOO-a/05)

 • Oštećenik je dužan dokazati visinu pretrpljene obične štete

Pravična novčana naknada u slučaju povrede prava osobnosti (čl. 1100. ZOO-a/05)

 • U slučaju povrede prava osobnosti sud će, ako nađe da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu

Pravična novčana naknada štete za duševne boli zbog smrti očuha (čl. 1101. ZOO-a/05)

 • Pastorak ima pravo na naknadu neimovinske štete za duševne boli koje je pretrpio zbog smrti očuha kad su zajedno živjeli i bili povezani tako da mu je očuh u svemu zamijenjivao oca

Uporaba tuđe stvari u svoju korist (čl. 1120. ZOO-a/05)

 • Kad je netko tuđu stvar uporabio u svoju korist, vlasnik može zahtijevati, nezavisno od prava na naknadu štete, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od uporabe

Tijek zatezne kamate na štete (čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu)

 • Zatezna kamata na glavnicu kojom je odmjerena naknada za tuđu pomoć i totalnu štetu na vozilu, a sve u slučaju kada je šteta nastala upotrebom vozila koje podliježe obvezi zaključenja ugovora o obveznom osiguranju u prometu teče od dana podnošenja zahtjeva za mirnim rješenjem spora ili podnošenjem tužbe, ako obveza nije ispunjena u mirnom postupku.

Stvarno pravo

Poništenje rješenja o eksproprijaciji (čl. 15. ZID Zakona o izvlaštenju, 162.st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Rješenje o izvlaštenju, uz ispunjenje propisanih pretpostavki, može se poništiti u roku od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

Načelo javnosti, potpunosti i istinitosti zemljišnih knjiga (čl. 7. i čl. 8. Zakona o zemljišnim knjigama, čl. 115. i čl. 119. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Pravo vlasništva u smislu odredbe čl. 119. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stječe se upisom u zemljišne knjige.

Stjecanje vlasništva na krovištu (čl. 280. i 156. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Krovište ne predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu prikladno za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti na kojem bi se moglo stjecati vlasništvo kao posebnom dijelu

Načelo jedinstvenosti nekretnina – pravedna izmjena ugovora (čl. 9. i čl. 366. st.4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Kada dvostrano ili jednostrano obvezni ugovor ne proizvodi pravne učinke zbog suprotnosti načelu jedinstvenosti nekretnine, svaka ugovorna strana, a i treći u čiju je korist ugovor sklopljen ima pravo zahtijevati pravednu izmjenu ugovora kojom bi se taj nedostatak uklonio.

Izvanredovna uprava (čl. 41. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Odluka o načinu upotrebe parkirališnih mjesta koja se nalaze na zajedničkim dijelovima nekretnine posao je izvanredne uprave.

Stjecanje prava vlasništva na nekretnina jedinica lokalne samouprave (čl. 388. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Za nekretnine koje su vlasništvo jedinice lokalne samouprave rok za dosjelost je 40 godine.

Radno pr

Hashtags: