Pravo i porezi 5/2018

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – travanj 2018. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (I.)
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Lokalni referendum i referendum za opoziv izvršnog čelnika
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Ugovor o osiguranju života - položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (I.)
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (III.)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika