Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – travanj 2018. godine
pip - 5.2018, str. 3
Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (I.)
pip - 5.2018, str. 8
Lokalni referendum i referendum za opoziv izvršnog čelnika
pip - 5.2018, str. 11
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)
pip - 5.2018, str. 17
Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini
pip - 5.2018, str. 25
Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada
pip - 5.2018, str. 38
Ugovor o osiguranju života - položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (I.)
pip - 5.2018, str. 43
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (III.)
pip - 5.2018, str. 48
Zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe
pip - 5.2018, str. 54
Jezik u pravu
pip - 5.2018, str. 61
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 5.2018, str. 62
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2018, str. 73
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 5.2018, str. 78
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2018, str. 92
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 5.2018, str. 99