Polugodišnja financijska i druga izvješća poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Polugodišnja financijska i druga izvješća poduzetnika
Stranica:
18.
Autor/i:
Sažetak:
Uprava trgovačkog društva odgovorna je za uredno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje temeljnih financijskih izvješća (vidjeti čl. 240. i 428. Zakona o trgovačkim društvima - Nar. nov., br. 111/93. - u nastavku: ZTD). Ovo treba razumjeti kao minimalnu obvezu uprave da ustroji vođenje glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga u namjeri da one budu dostatni izvor podataka za sastavljanje temeljnih financijskih izvješća. Ta izvješća oslikavaju imovinsko stanje i financijski rezultat društva za promatrano razdoblje, koji je učinak uprave postignut vođenjem poslova uz korištenje angažiranih resursa. Ujedno, informacije o društvu sadržane u setu temeljnih financijskih izvješća jesu obveza uprave prema vanjskim korisnicima tih informacija. Razumljivo je da su te informacije dostupne i unutrašnjim korisnicima. Važna je zadaća iskazanih informacija iz temeljnih financijskih izvješća u njihovu korištenju prilikom sastavljanja drugih izvješća, npr. statističkih izvješća za potrebe Komisije za vrijednosne papire, poreznih, a u dijelu se uključuju u sadržaj menadžerskih izvješća.

Hoće li uprava društva proširiti prikupljanje podataka na menadžersko računovodstvo i sastavljati menadžerska izvješća, to propisi ne uređuju (a ni MRS-ovi) nego o tome slobodno odlučuje uprava.

Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća propisano je za godišnje razdoblje (čl. 14 (8) ZORa i MRS 1), dok ta izvješća za polugodišnje razdoblje i druga međurazdoblja u tijeku godine (MRS 34) zavise od ugovorenih obveza njihova dostavljanja bankama, burzama, zatim od odredaba statuta društva, društvenog ugovora. Posebno na sastavljanje financijskih izvješća za razdoblja u tijeku godine utječu odredbe ZTD-a o pružanju informacija nadzornom odboru, izvanrednoj skupštini, upravi prije donošenja odluke o uporabi dobitka protekle godine itd. Kako su pojedine informacije iz financijskih izvješća često sadržane u drugim izvješćima, onda i propisane obveze tih drugih izvješća indirektno obvezuju na sastavljanje polugodišnjih financijskih izvješća.

Kada sve ovo analiziramo s pozicije konkretnog trgovačkog društva, onda je razvidno da svako trgovačko društvo ima po nekoj osnovi obvezu sastavljanja polugodišnjih financijskih izvješća.

U nastavku pišemo o računovodstvenim postupcima uvjetovanima sastavljanjem polugodišnjih financijskih i drugih izvješća.

Hashtags: