RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak. Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se isplate mogle neoporezivo obaviti. Više o načinu ostvarivanja prava na neoporezivost kod programa EU-a u nastavku članka.

1. Oporezivanje nadoknade za rad na projektima EU-a
2. Troškovi smještaja, prehrane i prijevoza na projektima EU-a
3. Dnevnice per diem
4. Obveza podnošenja obrasca JOPPD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)