Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Stranica:
34.
Autor/i:
Autori: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja primjenjuju mikro, mala i srednja trgovačka društva. Ta društva koja su dio grupe odnosno u vlasništvu matice koja primjenjuje MSFI-je mogu primjenjivati MSFI-ja, a ne HSFI-je, ako tako odluče zbog pojednostavljenja postupka konsolidacije financijskih izvješća.
      U ovom članku obrađujemo temu knjiženja i iskazivanja u financijskim izvješćima financijsku imovinu koju drže mikro, mala i srednja društva koja primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja. U članku se posebna pozornost posvećuje primjerima poslovnih promjena povezanih s dionicama i udjelima u kapitalu drugih trgovačkih društava uz primjenu metode troška i metode fer vrijednosti prema kojima se može evidentirati financijska imovina. Metoda udjela obrađena je u RRiF-u br. 7/18.1
      Financijska imovina u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (dalje: HSFI) obuhvaća: udjele i dionice ovisnih trgovačkih društava, zajmove povezanim poduzetnicima, ulaganja u društva povezana sudjelujućim interesima osim ulaganja u ovisna trgovačka društva, ulaganja u vrijednosne papire, dani zajmovi i depoziti te ostalu financijsku imovinu.

1. Uvod
2. Primjena metode troška pri ulaganju u ovisna društva i udjele koji ne kotiraju na aktivnom tržištu
3. Primjena metode fer vrijednosti za dionice koje kotiraju na aktivnom tržištu
4. Reklasifikacija i prodaja financijske imovine
5. Metoda udjela
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo