Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
Sažetak:

       Kad je riječ o postupcima pripajanja i spajanja poduzetnika, revizori se mogu naći u ulozi revizora pripajanja ili spajanja poduzetnika u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 110/15., dalje: ZTD) i/ili u ulozi revizora financijskih izvještaja poduzetnika, koji su proveli postupak pripajanja ili spajanja, u skladu s odredbama Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17.). Teme ovoga članaka su pravni, računovodstveni kriteriji revizije pripajanja i spajanja poduzetnika. Porezni kriterij te praktični primjeri revizije pripajanja poduzetnika bit će obrađeni u sljedećem broju RRIF-a.

1. Uvod
2. Pravni kriteriji revizije pripajanja i spajanja poduzetnika
3. Računovodstveni kriteriji revizije pripajanja i spajanja poduzetnika

Hashtags:
#Revizija