Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Sažetak:

      Ljudski kapital (engl. Human Capital, HC) sastavni je dio intelektualnog kapitala kompanije i uz financijski kapital čini tržišnu vrijednost kompanije. Proces upravljanja ljudskim potencijalom (engl. Human Resources, HR) ima zadatak osigurati odgovarajući broj i strukturu zaposlenika, određenih znanja, vještina, interesa i motivacije, a sve s ciljem iznalaženja optimalnoga ljudskog potencijala potrebnog za ostvarenjem postavljenih ciljeva kompanije. Kontroling ljudskih potencijala obuhvaća aktivnosti stručne podrške upravljanju, a s ciljem optimalizacije učinkovitosti ljudskih potencijala u kompaniji. Među alatima / instrumentima kontrolinga ljudskih potencijala, od iznimnog značenja, jesu ključni indikatori uspješnosti (engl. key performace indicators, KPI) ljudskih potencijala.
      U ovom je članku pozornost usmjerena na pokazatelje ljudskog kapitala, i to na ključne indikatore uspješnosti ljudskih potencijala (KPI HR).

1. Uvod
2. Ključni indikatori uspješnosti ljudskih potencijala
3. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije